vwo | havo | vmbo-t

De Adriaan Roland Holstschool

De Adriaan Roland Holstschool

40 jaar leren én inspireren

ARH staat al ruim vier decennia voor leren én inspireren. We zijn een relatief kleine, financieel gezonde school, waar alle leerlingen zich veilig en geborgen voelen. Onze school werd aan het begin van de jaren ‘80 opgericht in Alkmaar. In 1986 verhuisden we naar de huidige locatie in Bergen. Het leerlingenaantal is in de jaren gegroeid naar ruim 900.

Wij zijn een vrijeschool

Bij ons wordt net zo hard geleerd als op andere scholen. Alleen stemmen we onze lesstof meer af op elke leerling. We letten op de overeenkomsten én de verschillen. Terwijl we vooral het accent leggen op de eigenschappen die iemand nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen. En we besteden aandacht aan creatieve, ambachtelijke en sociale vaardigheden. Zo zijn onze leerlingen straks beter voorbereid op de wereld die zij mee gaan vormgeven.

Het ontstaan

In augustus 1981 nam een groep idealistische leraren en ouders het initiatief om te starten met een ongesubsidieerde bovenbouw voor voortgezet vrijeschoolonderwijs. Vijf jaar later, in 1986, kende de overheid aan de Adriaan Roland Holstschool subsidie toe. En kregen wij, na een verblijf op verschillende locaties in Alkmaar, eindelijk een vaste stek. Namelijk de huidige locatie in Bergen.

De missie

Rudolf Steiner gaf de inspiratie voor vrijeschoolonderwijs. Al in 1919 adviseerde hij dat de potentie van elke leerling leidend moet zijn, dus wat in ieder verder ontwikkeld kan worden. Daaruit ontstond de missie van de school:

Leerlingen van twaalf tot negentien jaar zo naar hun volwassenheid begeleiden dat zij als vrijdenkende, voelende en strevende mensen hun eigen maatschappij vorm kunnen gaan geven, op basis van hun eigen idealen.

Dat noemen wij: Worden wie je bent.

De visie

Ons ideaal is dat elke leerling onze vrijeschool verlaat met een passend diploma, met veel sociale bagage en een gezond oordeelsvermogen. In die jaren heeft hij of zij bovendien een gelukkige schooltijd gehad en is gestimuleerd alle talenten optimaal te ontplooien.

Hoofd, hart en handen

We werken onze visie hieronder uit aan de hand van zes aspecten.

 1. Een inspirerende omgeving
  De leerling weet zich geïnspireerd door de leraar en de schoolomgeving.
  De school is een veilige omgeving.
  De leerling kan zichzelf zijn.
  De leerling voelt zich uitgedaagd het beste in zichzelf naar boven te halen.
  De leerling verbindt zich met wat hij/zij leert en doet.
 1. Kunstzinnig en creatief
  Leren is een creatief proces met ruimte voor authenticiteit, spontaniteit en situationeel handelen. Daarom besteden we ook aandacht aan kunstzinnige, ambachtelijke en creatieve vakken. Zoals houtbewerking, tekenen en muziek. We prikkelen de creativiteit, originaliteit en eigen inbreng. En daarmee de wilsontwikkeling. Ambachtelijke vakken als smeden en houtbewerking confronteren hen bijvoorbeeld met eigen grenzen, leren hen omgaan met weerstanden, stimuleren hen tot actie over te gaan.
 1. Ruimte voor cognitieve ontwikkeling
  Kennis vergaren is een belangrijk doel voor elke school. Ook voor ons. Leerlingen verlaten de vrijeschool met het bij hen passende diploma, vwo, havo of vmbo-t.
 1. Een sociale ontmoetingsplaats
  Door de ontmoeting ontwikkelt elke leerling een eigen sociaal bewustzijn. Leerlingen helpen elkaar en hebben oog voor wat de ander nodig heeft.
 1. Een lerende omgeving
  Door voortdurend bezig te zijn met de eigen ontwikkeling, ontwikkelen alle betrokkenen bij de vrijeschool elkaar. Ook de leraar leert, net als de leerling.
 1. Oordeelsvermogen stimuleren
  De leerling wordt aangemoedigd een genuanceerd oordeelsvermogen te ontwikkelen, op basis waarvan hij tot innerlijk vrij en zelfstandig handelen kan komen.